Курс

Оценка и контрол на ортодонтското лечение

Курс Оценка и контрол на ортодонтското лечение

Курсът "Оценка и контрол на ортодонтското лечение“ целенасочено обединява информация за основните показатели за оценка на оклузалните, скелетните съотношения и лицевата естетика при планиране, провеждане и завършване на ортодонтското лечение.


Основните цели на курса са:

 • предоставяне информация за основните показатели за зъбни, оклузални и скелетни съотношения;
 • запознаване с методите за оценка и контрол на промените на лицевия скелет и положението на зъбите, свързани с ортодонтското лечение и растежа;
 • разглеждане на критериите за лицева и дентална естетика и принципите на фотографското изследване;
 • демонстрации и упражнения с практическа насоченост.


Разглеждат се следните основни теми:

 • Основни показатели за оценка на зъбни, оклузални и скелетни съотношения.
 • Принципи и документация на фотографското изследване в ортодонтската практика.
 • Методи за оценка и контрол на промените в лицевия скелет и положението на зъбите, свързани с ортодонтското лечение и растежа.
 • Лицева и дентална естетика – критерии в ортодонтията.


Около 60 % от времето е отделено за демонстрации и практически занимания, които включват:

 • оценка на завършено ортодонтско лечение на модели и ортопантомография, съобразно критериите на Американско Ортодонтско Общество;
 • проследяване на зъбно-алвеоларните и скелетни промени на последователни телерентгенографии чрез суперимпозиране;
 • направа на екстра- и интра-орални фотоснимки.


Курсът се провежда в 2 последователни дни (събота и неделя). Примерната програма на курса е:

събота

08:00 - 08:30
Откриване на курса.
08:30 - 10:30
Лекция "Основни показатели за оценка на зъбни, оклузални и скелетни съотношения.”
11:00 - 13:00
Лекция "Принципи и документация на фотографското изследване в ортодонтската практика."
14:00 - 16:30
Практически упражнения.

неделя

08:00 - 09:30
Лекция "Методи за оценка и контрол на промените в лицевия скелет и положението на зъбите, свързани с ортодонтското лечение и растежа."
10:00 - 12:30
Практически упражнения.
13:30 - 15:00
Лекция "Лицева и дентална естетика – критерии в ортодонтията.”
15:00 - 16:00
Практически упражнения.
16:00 - 16:30
Закриване на курса.